ෂැන්ෙඩොන්ග් රේමන් මැෂිනරි සමාගම

ADD: 6 වන මහල, හියියුආන් ව්යාපාරික ගොඩනැගිල්ල, ගුවාන් පාර සහ ගුහායි පාරේ, රෙන්චෙන්ග් දිස්ත්රික්කය, ජිනිං, ෂැන්ඩොං, චීනය (ප්රධාන)

දුරකථන: 0086-0537-2031733

ෆැක්ස්: 0086-0537-2580005