රේමන් යන්ත්රෝපකරණ නිරන්තරයෙන් ප්රදර්ශනය කිරීම සඳහා අපගේ නිරීක්ෂණයන් සහ අපගේ තත්ත්වයේ නිෂ්පාදන ප්රදර්ශනය කිරීම සඳහා නිතිපතා සහභාගී වේ.