කර්මාන්තශාලා තොරතුරු

කර්මාන්ත ශාලාව ප්රමාණය: 1,000 - වර්ග මීටර 3,000 ක්

නිෂ්පාදන රේඛා සංඛ්යාව: 2

කොන්ත්රාත්තුව නිෂ්පාදන: OEM සේවා සපයන ලද; නිර්මාණ සේවා; Buyer Label ඉදිරිපත් කිරීම

වාර්ෂික නිමැවුම් වටිනාකම: ඇ.ඩො. මිලියන 1 - ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.5 කි

නිෂ්පාදන පේලි ධාරිතාව: වසරකට කට්ටල 5,000 ක්